Heroku Logs command & SSLError Problem


اگر در زمان گرفتن لاگهای یک App روی سرورهای Heroku با دستور:
heroku logs
با خطایی شبیه این مواجه می شوید:
Error:       SSL_connect SYSCALL returned=5 errno=0 state=SSLv3 read server session ticket A (OpenSSL::SSL::SSLError)
...
این مشکل ممکن است به خاطر محدودیت های اینترنتی باشد که در ایران وجود دارد و گاهی وقت ها مانع از برقراری ارتباط با سرورهای Heroku می شود.
برای حل این مشکل می توانید با اجرای یک برنامه پراکسی (؟!) و تنظیم Environment Variable زیر در خط فرمان  برای عبور ترافیک https از آن پراکسی، مشکل را رفع کنید:
set HTTPS_PROXY=http://localhost:8080
البته 8080 برای نمونه است و ممکن است با توجه به پراکسی که شما استفاده می کنید، متفاوت باشد.
بعد از تنظیم این Environment Variable می توانید از Heroku Toolbelt بدون مشکل استفاده کنید.

این دستور در ویندوز قابل استفاده است ولی با تغییر کمی در لینوکس نیز می تواند مورد استفاده قرار گیرد.