راه حل ابتدایی مشکل فارسی در فیوژن چارت

هر چند فیوژن چارت با نمایش زبان فارسی مشکلی ندارد اما وقتی از چند کلمه استفاده کنید، کلمات به صورت بر عکس در چارت نمایش داده می شوند. مثلا وقتی برچسب یه میله در نمودار " درصد پیشرفت پروژه " باشد، چیزی که نمایش داده می شود " پروژ پیشرفت درصد " خواهد بود. راه حل ساده و ابتدایی که برای این مشکل می توان ارائه داد، تعریف یک متد توسعه برای کلاس string می باشد تا به کمک آن کلمات یه رشته را معکوس نماییم. به این ترتیب با فراخوانی این متد پیش از ارائه برچسب ها به فیوژن چارت، آنها به صورت صحیح نمایش داده خواهند شد.
این متد را اینگونه پیاده می کنیم:

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;

namespace ConsoleApplication1
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      string s = "This is a test".ReverseWords();
    }
  }

  static class Utility
  {
    public static string ReverseWords(this string str)
    {
      string reversed = "";
      string[] words = str.Split(' ');

      foreach (string word in words)
        reversed = word + " " + reversed;

      return reversed.TrimEnd(' ');
    }
  }
}


ابتدا رشته را با کمک فواصل خالی به کلمات می شکنیم.کلمات را به صورت عکس کنار هم می چینیم و در نهایت فاصله خالی انتهایی را حذف می کنیم.